Variedás dialectales

Tamén conocidas como variedás diatópicas (de “DIA-”, a través de; e “TOPOS”, lugar), son as existentes núa lingua e relaciónanse cos distintos lugares ou zonas xeográficas nas que se fala esa lingua. Por exemplo, a lingua del Eo-Navia é úa variedá dialectal da lingua galega pertenecente al bloque oriental (área asturiana); así como el galego falado en Tui é úa variedá del galego propio del bloque occidental, área tudense; ou el asturiano falado en Caso pertenece á variedá dialectal del asturiano central (área C3).