Política de privacidá

POLÍTICA DE PRIVACIDÁ

1. QUEN INFORMA

AXUNTAR, ASOCIACIÓN PRÁ NORMALIZACIÓN DEL GALEGO DE ASTURIAS, con CIF G09812066 é a responsábel del tratamento dos datos persoales dos nosos/as usuarios/as. Estos datos serán tratados dacordo con lo disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoales, ou Regulamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta al tratamento de datos persoales e á libre circulación destos datos.

AXUNTAR, ASOCIACIÓN PRÁ NORMALIZACIÓN DEL GALEGO DE ASTURIAS comprométese al cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e del sou deber de guardalos. Pra eso adoptará as medidas necesarias pra evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con lo determinado nel Regulamento.

2. ONDE INFORMA

AXUNTAR, ASOCIACIÓN PRÁ NORMALIZACIÓN DEL GALEGO DE ASTURIAS, a través da páxina web www.axuntar.eu nel apartado correspondente á política de privacidá. Máis información en “Aviso legal”.

3. TRATAMENTO DE DATOS

As operacións, xestiois e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras acciois sobre datos de carácter persoal, tein a consideración de tratamento de datos persoais.

4. LEXITIMACIÓN DEL TRATAMENTO

A base da lexitimación del tratamento de Datos Persoales será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

5. COMUNICACIOIS ELECTRÓNICAS

Nel caso de recibir comunicaciois por estos medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente al sou destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é Vde. el destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida acordo coa lexislación vixente.

Dacordo con lo establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de servizos da sociedá da información e del comercio electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que nel caso de que non desexe recibir comunicaciois e informaciois de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAXA COMUNICACIOIS COMERCIALES” pra que os sous datos persoales sexan dados de baxa da nosa base de datos. A súa petición será accionada nun prazo de 10 días desde el sou envío. Nel caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa asocición siga realizando as referidas comunicaciois.

6. RESPONSABLES DEL TRATAMENTO

De conformidad coa lexislación vixente en protección de datos indicámoslle que os datos persoales que Vde. nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuales, sendo AXUNTAR, ASOCIACIÓN PRÁ NORMALIZACIÓN DEL GALEGO DE ASTURIAS a responsable de anteditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista úa obrigación legal.

Así mesmo, declara e garante que mantén os niveles de seguridad prá protección de datos persoales conforme dispón a lexislación vixente, e que dispoxo todos os medios técnicos al sou alcance pra evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado,  roubo dos datos facilitados polos interesados e pra que os sous empregados, en caso de telos, observen estas prescriciois, así como el deber de confidencialidá sobre os datos obxecto da protección e demais obrigaciois de miramento e reserva vixentes.

7. CONSERVACIÓN DE DATOS

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera el antedito tratamento ou durante os anos necesarios pra cumprir as obrigacións legales. Úa vez finalizada a relación que xustifica el tratamento de datos, estos serán bloqueados conforme a lo disposto na normativa, transcorrido el prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidá el prazo de conservación).

8. COMUNICACIÓN DE DATOS

Os datos non serán cedidos a terceiros sen previo aviso, salvo nos casos en que exista obrigación legal.

9. DERETOS DOS INTERESADOS

A normativa de protección de datos confírelle al titular dos datos os seguinteis deretos:

  • Dereto a revogar cualquera consentimento prestado previamente.
  • Dereto de acceso: Coñecer que tipo de datos tán tratándose e as características del tratamento que leva a cabo
  • Dereto de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
  • Dereto de portabilidade: Poder obter úa copia en formato interoperábel dos datos que teñan sendo tratados.
  • Dereto á limitación del tratamento nos casos que considere que non é necesario.
  • Dereto de cancelación: Solicitar el cesamento del tratamento dos datos e a súa supresión cuando xa non sexa necesaria a súa conservación

Pode solicitar a protección dos seus dereitos que afectan o tratamento dos sous datos ante a Axencia Española de Protección de datos r/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

Se desexa máis información respecto al tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, oporse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación del tratamento cuando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a AXUNTAR, ASOCIACIÓN PRÁ NORMALIZACIÓN DEL GALEGO DE ASTURIAS C/ Pablo Alonso Rato, 1 1ºA 33011 de Uviéu. Asturias ou mediante correo electrónico a  axuntar@asociacion.eu

  • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos del usuario, a petición de solicitud, uo domicilio e os datos acreditativos.
  • El exercicio de deretos deberá ser realizado polo propio usuario.Por eso, poderán ser executados por úa persoa autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación del interesado.

10. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos responsábeis de tratamento enumerados anteriormente:

ACTIVIDÁ DE TRATAMENTOFINALIDÁ  DEL TRATAMENTOBASE DE LEXITIMACIÓN
Xestión laboralXestión del persoal para formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e PRL.Relación contractual
Xestión fiscal e contábelTratamento necesario para el cumprimento das obrigas fiscais e contablesRelación contractual   Obrigación legal para el/a responsable Intereses lexítimos prevalentes del responsable ou de terceiros
Xestión de contactosTratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/asRelación contractual   Intereses lexítimos prevalentes del responsablel ou de terceiros Consentimento expreso del interesado/a
Prevención de riscos laboralesCumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da salú.Relación contractual   Obrigación legal para el/a responsable
Organización de eventos e actividadesXestión e coordinación de actividades e eventos afíns á actividá da asociación. Control de asistencia e participantes.Relación contractual   Consentimento expreso del interesado/a
Comunicación informativa e notificacioisDifusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidá.Intereses lexítimos prevalentes del responsábel ou de terceiros   Consentimento expreso del interesado/a
Xestión de asociados/asXestións necesarias cos asociados/as da organización: alta como asociado/a, cobro de cotas, envíos informativos…e outras xestiois aprobadas nos estatutos da organizaciónRelación contractual   Consentimento expreso do interesado/a
Xestión multimediaTratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión en medios de comunicación e redes sociais e a promoción das actividadesConsentimento expreso del interesado/a
Comercio electrónicoElaboración e xestión de pedidos e compras realizados a través de plataformas web.Relación contractual   Relación comercial
Xestión de provedoresAnálise, valoración, contratación, xestión de pedidos e xestión de pagos a provedoresRelación contractual
Estatísticas pra investigaciónAnálise estatístico e investigaciónInterese público ou exercicio de poderes públicos   Intereses lexítimos prevalentes del responsable ou de terceiros Consentimento expreso del interesado/a
Xestión de reclamaciois e consultasXestión de consultas de clientes, potenciales clientes/as, usuarios/as e outros interesados/a, sobre os servicios da empresa ou a xestión de reclamaciois sobre facturación, entrega del servicio ou outras motivacioisConsentimento expreso del interesado/a
Xestión de socios/asMantemento da relación cos socios/as, xestión de contactos, cobro de cuotas, envío de publicidad de terceiros e outras actividades afíns.Relación contractual
Xestión de doadores económicosXestión dos datos de interesados/as en realizar úa achega á entidá e el control correspondente pra a súa dedución ante a Axencia TributariaRelación contractual   Consentimento expreso del interesado/a
Xestión de voluntarios/asCoordinación das Estaxas de traballo e actividades asignadas para a prestación dos servicios obxecto da actividade da asociaciónRelación contractual