Afíliate

Precisamos soci@s

Representamos úa voz necesaria: a de aquellos que tein claro que el futuro de Asturias pasa por reconciliarse coa propia identidá plural e reconocer, xunto al castellano, a dignidá idiomática tanto a del asturiano como a del galego de Asturias.
É imprescindible axuntar nesta estaxa a todas as  persoas que queran colaborar. Nel dominio www. axuntar.eu tamos creando úa novedosa  Rede Social interna que chamamos Faladoiro, que permite manterse informado, crear grupos de conversación, seguir os temas de actualidá, fer propostas e, al cabo, aprender entre todos/as, procurando a medría da sociedá da que formamos parte.
A nosa primeira publicación foi el “Informe sobre el idioma del Eo-Navia. Sen fronteras, galego de Asturias” -2022- que clarifica interesados malos entendidos e divulga el consenso científico actual baseado na tradición dialéctolóxica e nos últimos estudios desenvolvidos pola Universidá de Uviéu.  Nel 2023 publicamos el II Informe lingüístico. Pretendemos tamén crear material de Normalización lingüística, establecer úa rede de contactos nel territorio, participar institucionalmente cos organismos públicos e coel texido asociativo e, sobretodo, conseguir un debate sereno, sensato e razonable  que permita que el noso idioma teña el futuro que lle corresponde dentro del sou dominio lingüístico.

Descarga a folla de afiliación

Cubre el formulario ON LINE ou mándanos úa solicitud cumplimentada por correo electrónico.
Domicilia os pagos incorporando os tous datos bancarios na solicitú, firma e envía a asociacion@axuntar.eu
Si decides fer transferencia, na folla de afiliación atoparás a conta bancaria de Axuntar (Cajamar Caja Rural). Envia a petición, tamén neste caso, al correo: asociacion@axuntar.eu

Cobros / Baxas

· A cuota é anual (01/01 al 31/12).
· El recibo pasarase al cobro nos primeiros seis meses del ano.
· Se un asociado/a quere darse de baxa, ten que enviar un correo a asociacion@axuntar.eu.
· Se xa se lle cargou a renovación da cuota del ano en curso, daráselle de baxa al ano seguinte.

Cubre esta solicitú ou descarga a folla de afiliación.

Si lo prefires podes ser colaborador/a non afiliado -cuota de participación anual opcional, domiciliada ou non-


Protección de datos

Os datos persoales recollidos serán incorporados e tratados nel ficheiro “ Libro de Socios Persoales” cuxa finalidá é el control e xestión de altas e baxas dos asociados que se inscriban na asociación Axuntar (CIF. G09812066) El órgano responsable del ficheiro é a Secretaría da Asociación Axuntar. El interesado poderá exercer os sous deretos de acceso, rectificación, supresión e oposición na dirección asociacion@axuntar.eu, en cumplimento del artigo 12 e seguintes del Capítulo II del Título III da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembre de Protección de Datos Personales e Garantía dos deretos dixitales, con lo establecido nel Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consello de 27 de abril de 2016 e demais normativas en materia de protección de datos de carácter persoal.