Transmisión xeneracional

En lingüística, a transmisión xeneracional ou interxeneracional é el proceso coel que úa lingua se transmite de úa xeneración á seguinte núa comunidá.
Tres son as formas principales de transmisión:
-Transmisión horizontal, comunicaciois entre persoas da mesma xeneración. Esta transmisión intraxeneracional, a decir de estudiosos del tema, é a que dá maior oportunidá al xurdimento del suxeito neofalante.
-Transmisión vertical ou interxeneracional , na que un membro de úa xeneración fala cun membro, biolóxicamente relacionado, de úa xeneración posterior;
-Transmisión oblicua, na que cualquer membro de úa xeneración fala con cualquer membro, non biolóxicamente relacionado, de úa xeneración posterior.