Aviso Legal

AVISO LEGAL

LEI DE SERVICIOS DA SOCIEDÁ DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento de lo disposto nel art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de servicios da sociedad da información (LSSI) , dáse a coñecer a seguinte Información xeral:

Que el dominio htpp://www.axuntar.eu a partir de agora sito web tá rexistrado a nome de AXUNTAR, ASOCIACIÓN PRÁ NORMALIZACIÓN DEL GALEGO DE ASTURIAS con domicilio social en  C/ PABLO ALONSO RATO, 1 1º A 33011 UVIÉU. ASTUTIAS, ou mediante correo electrónico a axuntar@asociacion.eu e inscrita coel CIF GO9812066.

CONDICIOIS DE USO

I.- USUARIOS/AS

El acceso a e/ou uso del sito web de https://www.axuntar.eu, atribúe a quen lo realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen ningúa reserva, as presentes condiciois xerales, así como as condiciois particulares que, nel sou caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condiciois xerales en relación con determinados servicios e contidos del sitio web.

II.- USO DEL SITO WEB, OS SOUS SERVICIOS E CONTIDOS

El/a usuario/a comprométese a utilizar el sitio web e os sous servicios e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, el uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra El TITULAR ou cualquera/a terceiro/a, ou que, de cualquera forma, podan causar prexuízio ou impedir o normal funcionamento del sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, ficheiros de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Cualquera vulneración dos deretos de EL TITULAR ou dos sous lexítimos/as titulares sobre elos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Cualquera intento de obter os contidos del sitio web por cualquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/os usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo ningún al sitio web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

EL TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que lo considere oportuno, a estrutura e deseño del sito web, así como modificar ou eliminar, os servicios, os contidos e as condiciois de acceso e/ou uso del sitio web.

IV.- HIPERLIGAZOIS

El estabelecemento de “cualquera hiperligazón” entre úa páxina web e el sito web tará sometido ás seguintes condiciois:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos del sito web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá ningúa marca, nome comercial, rótulo de estabelecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes al TITULAR
 • Baixo ningúa circunstancia, EL TITULAR será responsábel dos contidos ou servicios postos a disposición del público na páxina web desde a que se realice a “hiperligazón” nin das informaciois e manifestaciones incluídas nelas.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDÁ

El TITULAR non outorga ningua garantía nin se fai responsábel, en ningún caso, dos danos e perdas de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta dispoñibilidá, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos sous servicios ou contidos.
 • A falta de utilidadá, adecuación ou validez da Web e/ou dos sous servicios ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/os usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes condiciois xerales, á búa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os sous servicios ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licite, calidá, fiabilidá, utilidá e dispoñibilidá dos servicios prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/os usuarios/as nel sitio web.
 • El incumprimento por parte de terceiros das súas obrigaciois ou compromisos en relación cos servicios prestados aos usuarios/as a través del sitio web.

VI. DURACIÓN

A duración da prestación del servicio del sitio web e dos servicios é de carácter indefinido.
Sen prexuízo de lo anterior, EL TITULAR resérvase el dereto pra, interromper, suspender ou terminar a prestación del servicio da Web ou de cualquera dos servicios que lo integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEXISLACIÓN APLICÄBEL E XURISDICIÓN

As presentes condiciois xerais rexeranse pola lexislación española.
AXUNTAR, ASOCIACIÓN PRÁ NORMALIZACIÓN DEL GALEGO DE ASTURIAS e El usuario/a, con renuncia expresa a cualquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á xurisdición dos xulgados e tribunais do domicilio del usuario para cuantas cuestióis puidesen suscitarse ou acciois exercitarse derivadas da prestación del servicio da Web e dos sous servicios e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento de lo aquí establecido.

Nel caso de que o usuario/a teña el sou domicilio fóra de España, AXUNTAR, ASOCIACIÓN A PRÁ NORMALIZACIÓN DEL GALEGO DE ASTURIAS e o Usuario/a, con renuncia expresa a cualquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á xurisdición dos xulgados e tribunais de UVIÉU