Somos Axuntar

Axuntar, asociación prá normalización del galego de Asturias, é úa iniciativa que ten como obxectivo a conservación e promoción del uso da lingua propia da comarca asturiana del Eo-Navia que, dende ámbitos filolóxicos, responde al Xeotipo galego, pertencendo al sou bloque oriental e diferenciando que úa cousa é a lingua e otra a política e a fronteira administrativa.

El idioma é galego ou galego de Asturias, inda que ás veces se lle chama tamén galego eonaviego ou galego-asturiano (Este Glotónimo é el establecido pola lexislación vixente na Comunidá Autónoma asturiana).
Impulsaremos as relaciois entre comunidades de falantes del noso dominio lingüístico -de outras Autonomías ou Estados- que impliquen un incentivo prá Cultura da sociedá eonaviega.
Con estas miras estableceremos colaboración con outras asociaciois, organismos e expertos que, dentro ou fóra del ámbito territorial de Asturias, podan ser de utilidá nos traballos da Asociación AXUNTAR, especialmente coas instituciois que a nivel europeo velan polas linguas minorizadas.

Compromisos

Queremos fomentar el uso del idioma nel Eo-Navia, nas instituciois sitas nel territorio e na administración del Principado de Asturias, e procurar el acceso á nosa lingua aos novos falantes, xa que a incorporación de neofalantes implica un modelo de referencia na significación del idioma.

Enseño e medios de comunicación

Consideramos imprescindible a presencia da nosa lingua en todos os grados del sistema educativo e nos medios de comunicación escritos e audiovisuales, con especial interese naquelos de titularidá pública.
Promovemos el estudio e promoción da lingua, a etnografía, a antropoloxía, a Socioloxía, os estudios históricos e cualquer outro aspecto das terras del Eo/Navia.

Naturaleza
galaico-portuguesa

Podes atopar a palabra de hoi?

Contas palabras podes fer con 7 letras?