Normalización lingüística

A normalización dúa lingua é un proceso dinámico gradual de carácter sociocultural nel que esa lingua tá núa situación non desexada de partida e chega a adquirir úa situación de plenitude que é percibida como natural. Este proceso comprende dúas fases: a normativización e a extensión social. A normativización é un proceso de establecemento de normas lingüísticas que ten por obxecto fer de úa lingua un instrumento axeitado para a comunicación. Pra conseguir a normativización debe contarse (ou crearse) con úa ortografía, úa gramática normativa e un dicionario normativo. Esta tarea tará a cargo de especialistas, normalmente congregados núa academia ou institución semellante. Por extensión social entendemos a posta en marcha, realizada polos poderes políticos, dun proceso sociocultural coa finalidá de restablecer el uso social, en todos os ámbitos e contextos, del idioma amenazado.