Fitotopónimos

Os fitotopónimos ou toponimos botánicos son os nomes propios de lugar que derivan dun étimo procedente de vexetales, plantas, árboles…Al traballar cos topónimos de orixen vexetal podemos conocer a flora que existiu nun determinado territorio, os sistemas de explotación empregados nel pasado, así como el grao de conocemento que os antiguos pobladores tían das plantas. Además, estudios como el que Sousa y García-Murillo (2010) desarrollaron nel Parque Nacional de Doñana, sinalan que os topónimos referidos a plantas non solen ser obxecto de imprecisiois.