Poema

Un poema (del latín POĒMA, e este del grego ποίημα, «creación») é úa obra pertencente al XÉNERO LÍRICO OU POÉTICO, tradicionalmente de certa extensión, xeralmente en verso, teña ou non os recursos poéticos clásicos da métrica, ritmo e rima. Tamén hai poemas en prosa (prosa poética). Un poema longo pode dividirse en cantos, e un breve en estrofas. Un conxunto de poemas é un poemario (libro de poemas ou recompilación de poemas). Poden agruparse en antoloxías e poden ferse competencias de poemas (xogos florales). A súa característica máis definitoria é que os poemas solen expresar os sentimientos del autor e empréganse nelos os chamados recursos literarios (fónicos, morfosintácticos e léxicos: aliteraciois, anáforas, metáforas…).