Demográfico

Relacionado ou relativo á demografía, estudio estadístico das poblaciois humanas, el sou estado e distribución nun momento determinado ou a súa evolución histórica. Tasa da población humana núa rexión ou país determinados.
DESENVOLVEMENTO: crecemento, expansión. É sinónimo de evolución e relaciónase coel proceso de cambio e crecemento dúa situación, individuo ou obxeto determinado. Al falar de desenvolvemento podemos referirnos a diferentes aspectos: al desenvolvemento humano, económico, ou sostible. EL DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE é un concepto que nace nel século XX como alternativa al concepto de desenvolvemento habitual, facendo énfase na reconciliación entre el bienestar económico, os recursos naturales e a sociedá, non comprometendo a posibilidá de vida nel planeta, nin a calidá de vida da especie humana. A súa definición formalizouse por primeira vez nel documento conocido como Informe Brundtland, elaborado en 1987 por úa comisión de distintas naciois encabezada pola doctora Gro Harlem Brundtland, daquela primeira ministra de Noruega. Nese informe defínese o desevolvemento sostible como aquel que satisfai as necesidás del presente sin comprometer as necesidás das futuras xeneraciois.