Antroponimia

Topónimos que tein el sou orixe en nomes de persoa (antropónimos) ou derivados delos. Entre os antropónimos que dan lugar a topónimos pode diferenciarse entre:

-Epónimos ou termos de lugares procedentes dun antropónimo.

-Haxiónimos, topónimos que tein relación cos nomes dos santos.

-Teónimos, topónimos referidos aos nomes dos deuses.