Por un trato digno

del galego de Asturias

Campaña de axuda al galego de Asturias

#PararllesOsPés

Temos que pararlles os pés!

A asociación Axuntar solicita axuda económica pra acudir aos tribunales ante el intento continuado da Academia de la Llingua (ALLA) e del goberno asturiano de suplantar el Glotónimo oficial e legalmente establecido de “gallego-asturiano” por el falso e ilegal “eonaviego“.

El goberno asturiano nel Decreto 25/2024 de 15 de marzo, por el que se establece a estrutura orgánica da nova Consellería de Cultura, Política Lingüística e Deporte, oculta el nome legal de “galego-asturiano” que é substituído en todos os casos por a denominación de “eonaviego” que non aparece na Lei 1/1998, de 23 de marzo, de uso e promoción del bable/asturiano, aprobada por a Xunta General del Principado.

Nel artigo 6 dese antedito Decreto 25/2024 afírmase que “La lengua asturiana es un patrimonio colectivo de Asturias sen que en ningún momento e dun xeito equivalente, se faga mención al galego-asturiano como el outra lingua propia e patrimonio colectivo de Asturias que é.

Axuntar considera que el cambio de nomenclatura que pretende consumar de feito el Goberno del Principado ten como obxetivo a invisibilización prá ciudadanía da filiación galego-portuguesa da lingua galega de Asturias.

Esta modificación vei máis aló dun mero cambio de denominación xa que el sou propósito é achanar el camín prás actuaciois de Normalización lingüística alienantes, impropias e contrarias á dignidade idiomática da nosa lingua galega que a ALLA (Academia de la Llingua Asturiana) vén impuendo desde hai muito tempo.

Ingresa el importe que decidas na conta de Axuntar ES54 3058 5902 5027 2000 6786 en Cajamar Caja Rural

Cumprimenta a ficha adxunta indicando el tou nome, apelidos, DNI e importe que transfires xunto coel tou correo electrónico e teléfono de contacto.
Referencia:
“PararllesOsPés

Contactaremos pra ferche chegar a Acreditación como Colaborador/a

.Contra este Decreto e contra os ataques da Academia de la Llingua Asturiana solo cabe acudir á vía xudicial contencioso-administrativa, interpuer un pleito ante el Tribunal Superior de Xusticia de Asturias, lo que implica gastos elevados.

Necesitamos conseguir cuartos pra provisión de fondos, gastos de Procurador/a e prever úa eventual condena en costas.

EMail

asociacion@axuntar.eu

Señas de Axuntar

Pablo Alonso Rato, núm 1 Planta 1° A. 33011. Uviéu.

Redes Sociales

Necesitamos a túa colaboración pra crear úa caxa de resistencia e poder financiar nel sou prazo os recursos xudiciales e contencioso-administrativos que teñamos que interpuer en defensa del galego de Asturias.

Con solo 10 colaboradores de 200 euros, 20 de 100 euros, ou muitos máis con 50, 25, 10… vamos agora pararlles os pés recurrindo un Decreto que non respecta a xerarquía normativa.

Colabora na campaña. Fairémosche chegar a túa acreditación deeu pareilles os pés


El prazo da Campaña remata el 30 de xunio de 2024.

Protección de datos

Os datos persoales recollidos serán incorporados e tratados nel ficheiro “ Libro de Socios Persoales” cuxa finalidá é el control e xestión de altas e baxas dos asociados que se inscriban na asociación Axuntar (CIF. G09812066) El órgano responsable del ficheiro é a Secretaría da Asociación Axuntar. El interesado poderá exercer os sous deretos de acceso, rectificación, supresión e oposición na dirección asociacion@axuntar.eu, en cumplimento del artigo 12 e seguintes del Capítulo II del Título III da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembre de Protección de Datos Persoales e Garantía dos deretos dixitales, con lo establecido nel Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consello de 27 de abril de 2016 e demais normativas en materia de protección de datos de carácter persoal.

Temos el optimismo dos que saben
que traballan xuntos polo que é de sou.